Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Full-time Expert gradul II - Ministerul Afacerilor Interne

la Ministerul Afacerilor Interne in Bucuresti

Direcţia Generală pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU organizează concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă a 1 post de expert gradul II - personal contractual cu studii superioare la Compartimentul Comunicare Publică.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
a) să fie absolvenţi de studii superioare, cu diplomă de licenţă;
b) să cunoască o limbă de circulaţie internaţională – citit, scris şi vorbit: nivel mediu;
c) să aibă cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu operare MS Office sau certificat ECDL;
d) să aibă vechime în muncă de minimum 6 luni;
e) să aibă vechime în specialitate de minimum 6 luni.

Concursul pentru încadrarea posturilor de consilier gradul II se va desfăşura în perioada 19.09.2014 - 24.10.2014 la sediul Ministerului Afacerilor Interne, din Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, şi va consta în trei etape: selecţia dosarelor de înscriere, între 19-23.09.2014, proba scrisă în data de 17.10.2014 ora 10.00 şi interviul în data de 24.10.2014, ora 10.00.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 18.09.2014 ora 12.00 la Serviciul Relaţii cu Publicul al M.A.I., Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1 - 3, sector 1, Bucureşti un
dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, autobiografie şi tabel nominal cu rudele candidatului;
h) declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
i) caracterizare de la ultimul loc de muncă din care să rezulte profilul profesional şi moral;
j) 3 fotografii tip C.I.;
k) 2 fotografii color 9x12cm;
l) copii ale documentelor de stare civilă: certificat naştere candidat, certificat căsătorie, certificat naştere soţie/soţ şi al fiecărui copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, tematica şi bibliografia, se pot obţine la telefon 021.303.70.80 interior 11659/10946, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 13.00 sau de la avizierul Serviciului Relaţii cu Publicul al Ministerului Afacerilor Interne, str.Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1 – 3, sector 1.

Sursa: http://www.mai.gov.ro/Documente/Anunturi/Anunt%205%20posturi%20UPU.pdf


Oferte recente la Ministerul Afacerilor Interne
Full-time Consilier gradul I (medic) - Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Afacerilor Interne in Bucuresti 06-09-2014
Full-time Consilier juridic superior - Transfer la cerere la Ministerul Afacerilor Interne in Bucuresti 09-07-2013
Full-time Consilier superior - Transfer la cerere la Ministerul Afacerilor Interne in Bucuresti 09-07-2013
Full-time Expert principal - Transfer la cerere la Ministerul Afacerilor Interne in Bucuresti 09-07-2013

« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 06-09-2014
Vizualizat de: 953 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service