Kuponiada
Aceasta oferta a fost publicata acum 40 zile...
0

aplicanti

Permanent offici Sef de unitate (AD 12) - Institutul pentru Elemente Transuranice

la Centrul Comun de Cercetare, Comisia Europeana in Karlsruhe, Germania

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general pe bază de dosare și de susținere a unor probe, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de: EPSO/AD/247/12 — Șef de unitate (AD 12)

Gestionarea sitului și securitate nucleară la Institutul pentru Elemente Transuranice (Karlsruhe, Germania), Centrul Comun de Cercetare, Comisia Europeană.

Obiectivul acestui concurs este constituirea unei liste de rezervă pentru ocuparea unui post vacant în cadrul Comisiei Europene.

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 3.

NATURA ATRIBUȚIILOR
Unitatea „Gestionarea sitului și securitate nucleară” coordonează și sprijină toate activitățile institutului necesare pentru respectarea cerințelor legale în materie de protecție radiologică, protecție fizică, protecția mediului înconjurător și igienă și securitate a muncii. Unitatea furnizează unităților științifice serviciile tehnice de care au nevoie pentru executarea programului lor și asigură întreținerea periodică și reparațiile clădirilor, infrastructurii și instalaților.

Principala activitate a șefului de unitate presupune sarcini de gestiune pe care le desfășoară sub autoritatea directorului Institutului pentru Elemente Transuranice (ITU), la Karlsruhe (Germania), acest institut făcând parte din institutele Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene.
Responsabilitățile se definesc în raport cu sarcinile specifice, respectiv, în principal, organizarea ansamblului activităților necesare pentru funcționarea ITU, și anume asigurarea:
— supravegherii aplicării normelor privind protecția radiologică, protecția fizică, siguranța mediului înconjurător, precum și securitatea și igiena în muncă, în conformitate cu legislația germană aferentă;
— funcționării, în condiții de siguranță, a instalațiilor, inclusiv prevenirea și identificarea accidentelor, precum și conducerea intervențiilor, dacă este cazul;
— gestionării deșeurilor radioactive (transport, depozitare, contabilitate etc.).
Șeful de unitate își asumă răspunderea juridică în ceea ce privește protecția fizică și radiologică a sitului. Oferă consultanță directorului în materie de cerințe legale (Atomgesetz și Strahlenschutzverordnung) și ia inițiativele necesare pentru garantarea respectării acestor norme din punct de vedere al funcționării instalațiilor. Este interlocutorul desemnat al autorităților germane competente, în special pentru toate chestiunile care țin de autorizațiile de exploatare.

Pentru a exercita ansamblul responsabilităților descrise anterior, cunoașterea limbii germane, la nivel scris și vorbit, este indispensabilă.
În ceea ce privește gestionarea, responsabilitățile se împart în trei categorii principale.

La nivel operațional:
— definirea obiectivelor strategice ale unității și aprobarea programului operațional de lucru al acesteia, în sinergie cu obiectivele strategice ale direcției/direcției generale;
— stabilirea și asigurarea unei organizări și a unei repartizări eficiente a sarcinilor de lucru în cadrul unității în vederea obținerii rezultatelor dorite;
— evaluarea gradului de realizare a obiectivelor cu ajutorul unor indicatori adecvați și întocmirea unor rapoarte de gestiune cu privire la rezultatele obținute;
— verificarea conformității deciziilor și a operațiunilor cu dispozițiile de reglementare și cu procedurile oficiale.

La nivelul gestionării resurselor:
— garantarea unei gestionări eficace a personalului, în conformitate cu politica instituției în materie de resurse umane, în vederea dezvoltării unei unități performante caracterizate printr-un puternic spirit de colaborare. Acest lucru presupune, în special, capacitatea de a dezvolta și de a utiliza cât mai bine competențele fiecăruia, precum și de a anticipa și de a gestiona eventualele conflicte din cadrul echipei;
— stabilirea nevoilor financiare și gestionarea resurselor bugetare anuale alocate unității.

La nivelul comunicării și al reprezentării:
— stabilirea și menținerea unui dialog interactiv în cadrul unității, astfel încât personalul să fie bine informat cu privire la aspectele politice și strategice importante șisă primească un feedback adecvat pentru activitatea sa;
— îndeplinirea atribuțiilor de consiliere, de coordonare și/sau de negociere cu celelalte servicii sau instituiții privind chestiunile care au legătură cu activitatea unității;
— reprezentarea unității, a departamentului sau a serviciului în cadrul comitetelor, al grupurilor de lucru sau al altor organisme atât din interiorul, cât și din afara instituției.

Pentru a exercita ansamblul responsabilităților descrise anterior, este important să aveți cultura serviciului, simț organizatoric, precum și o deschidere către noile tehnologii. De asemenea, ținând cont de contextul și de cerințele postului în cauză, cunoașterea limbii germane, la nivel scris și vorbit, este indispensabilă.

CONDIȚII DE ADMITERE
La data stabilită ca dată-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează.
1. Condiții generale
(a) Să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene.
(b) Să beneficiați de drepturile cetățenești.
(c) Să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar.
(d) Să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.
2. Condiții specifice
2.1.Diplomă
Un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă în domenii care au legătură cu atribuțiile, în cazul în care durata studiilor respective este de cel puțin patru ani.
sau
Un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă în domenii care au legătură cu atribuțiile, urmate de o experiență profesională relevantă de cel puțin un an, în cazul în care durata normală a studiilor respective este de cel puțin trei ani.
NB: Experiența profesională de cel puțin un an face parte integrantă din diplomă și nu poate fi inclusă în calculul numărului de ani de experiență profesională cerut mai jos.
sau
Un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, precum și studii postuniversitare absolvite cu diplomă în domenii care au legătură cu atribuțiile.

2.2. Experiență profesională
Experiență profesională de cel puțin 12 ani într-un domeniu relevant pentru natura atribuțiilor, dintre care 5 ani în funcții de conducere și/sau de coordonare a personalului care presupun responsabilități reale de gestionare a resurselor umane, astfel cum sunt descrise în prezentul anunț de concurs (a se vedea Natura Atributiilor).
Pentru a evalua experiența în funcții de conducere, comisia de evaluare va ține cont de elementele relevante comunicate de candidați, cum ar fi:
1. titlul, descrierea exactă a funcțiilor deținute și durata acestora;
2. numărul de angajați aflați în subordine în perioada în care candidatul a deținut aceste funcții;
3. numărul nivelurilor ierarhice superioare și inferioare, precum și numărul de posturi la același nivel ierarhic cu cel al candidatului.
Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs.

2.3.
Cunoștințe lingvistice
Limba 1 - limba principală: cunoaștere temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Limba 2 - a doua limbă: cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane, această limbă fiind în mod obligatoriu diferită de limba 1 [nivelul B2 conform Cadrului european comun de referință pentru limbi (CECR): http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/ CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp].

CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?
1. Înscrierea electronică
Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere.
Termen-limită (inclusiv validarea): 20 noiembrie 2012, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului
2. Dosarul de candidatură
În paralel cu înscrierea electronică, trebuie să tipăriți o copie a actului de candidatură electronic pe care l-ați validat, să semnați documentul șisă îl trimiteți împreună cu documentele justificative pertinente la adresa următoare:
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
C-25
Concours général EPSO/AD/247/12
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Termen: 20 noiembrie 2012, data poștei.
Modalități: a se vedea punctul 6.1 din Ghidul aplicabil concursurilor generale.
Sursa: EPSO.


« Inapoi la categorii
Este aceasta oferta un fals ? Raporteaza!   
Recomanda unui prieten
Publicata la 29-10-2012
Vizualizat de: 1002 ori
SiteUptime Web Site Monitoring Service