Kuponiada

Ghid cariera

Funcţia publică Românească

Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome. (art. 2, alin. 1 din legea 188/1999 cu modificările şi completările)

 

Funcţionar public

Potrivit art. 2 din legea nr. 188/1999 cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarul public este persoana numită într-o funcţie publică în urma promovării concursului şi/sau examenului de admitere organizat pentru ocuparea acesteia.

Activităţile pe care le desfăşoară funcţionarii publici, implică exercitarea prerogativelor de putere publică şi sunt următoarele:

a) punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative;

b) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora;

c) elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice, precum şi a documentaţiei necesare executării legilor, în vederea realizării competenţei autorităţii sau instituţiei publice;

d) consilierea, controlul şi auditul public intern;

e) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare;

f) colectarea creanţelor bugetare;

g) reprezentarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ţară şi străinătate, în limita competenţelor stabilite de conducatorul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi reprezentarea în justiţie a autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoara activitatea;

h) realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice.

 

Funcţii publice generale

I. Înalţi funcţionari publici:

1. secretar general în cadrul ministerelor, al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi în cadrul  autorităţilor administrative autonome;

2. secretar general adjunct în cadrul ministerelor, al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi în cadrul autorităţilor administrative autonome;

3. prefect;

4. subprefect;

5. inspector guvernamental.

II. Funcţii publice de conducere:

1. director general din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

2. director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

3. director din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;

4. director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;

5. secretar al unităţii administrativ-teritoriale (oraş, municipiul, judeţ).

6. directorul executiv în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;

7. director executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, al instituţiilor publice subordonate acestora şi al altor instituţii publice organizate la nivel teritorial, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora

8. şef serviciu;

9. şef birou.

III. Funcţii publice de execuţie:

1. consilier, inspector, asistent, auditor, consilier juridic;

2. referent de specialitate;

3. referent.

 

Funcţii publice specifice

I. Funcţii publice de conducere

1. arhitect-sef.

II. Funcţii publice de execuţie

1. inspector de concurenţă;

2. inspector vamal;

3. inspector de muncă;

4. controlor delegat;

5. expert în tehnologia informaţiilor şi a telecomunicaţiilor;

6. comisar.

III. Alte funcţii publice specifice

1. manager public.

 

Corpul funcţionarilor public

Reprezintă totalitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administrative autonome şi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală.

 

Funcţionarii publici se împart în:

1. – funcţionari publici debutanţi, persoanele numite în funcţia publică ca urmare a promovării concursului pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de grad profesional debutant şi pentru care nu se cere experienţă anterioară;

2. – funcţionari publici definitivi, persoanele numite în funcţia publică care:

2.1. au efectuat perioada de stagiu (1 an pentru funcţiile publice din clasa I, 8 luni pentru funcţiile publice de clasa a II-a şi 6 luni pentru funcţiile publice de clasa a III-a) şi au obţinut cel puţin calificativul corespunzător,

2.2. intră în corpul funcţionarilor publici prin consurs şi care au vechime/experienţă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de minimum 12 luni pentru funcţiile publice din calasa I, 8 luni funcţiile publice din calasa a II-a si 6 luni funcţiile publice din calasa a III-a.

 

Clasificarea funcţiilor publice:

I. Funcţii publice generale şi Funcţii publice specifice

I.1. Funcţii publice generale - atribuţii şi responsabilităţi cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice. (vezi secţiunea Funcţii publice generale)

I.2. Funcţii publice specifice - atribuţii şi responsabilităţi cu caracter specific unor autorităţilor şi instituţiilor publice. (vezi secţiunea Funcţii publice specifice)

II. Funcţii publice de stat, Funcţii publice teritoriale şi Funcţii publice locale

II.1. Funcţii publice de stat – sunt funcţiile publice din cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale (ex.: agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă, institutul naţional de statistică etc.), precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome (ex.: consiliul concurenţei).

II.2. Funcţii publice teritoriale - sunt funcţiile publice din cadrul instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor (ex.: direcţiile generale de administrare fiscală, inspectoratele şcolare judeţene, direcţiile agricole ş.a.m.d.) şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale (ex.: agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, direcţiile judeţene de statistică etc).

II.3. Funcţii publice locale - sunt funcţiile publice din cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale (ex.: primării, consilii locale şi consilii judeţene) şi al instituţiilor publice subordonate acestora (ex.: direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului etc).

III. Funcţii publice din clasa I, Funcţii publice din clasa a II-a şi Funcţii publice din clasa a III-a

III.1. Funcţii publice din clasa I - pentru ocuparea acestor funcţii se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă;

III.2. Funcţii publice din clasa a II-a  - pentru ocuparea acestor funcţii se cer studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

III.3. Funcţii publice din clasa a III-a  - pentru ocuparea acestor funcţii se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

 

După nivelul atribuţilor, funcţiile publice se împart în:

1. – înalţi funcţionari publici, (vezi secţiunea Funcţii publice generale)

2. – funcţii publice de conducere, (vezi secţiunea Funcţii publice generale)

3. – funcţii publice de execuţie. (vezi secţiunea Funcţii publice generale)

 

Funcţiile publice de execuţie se împart în grade profesionale după cum urmează:

- funcţii publice de grad profesional debutant, pentru a cărui ocupare nu se cere vechime/experienţă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;

- funcţii publice de grad profesional asistent - pentru a cărui ocupare candidaţii trebuie să aibă vechime/experienţă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de minimum 1 an;

- funcţii publice de grad profesional principal - pentru a cărui ocupare candidaţii trebuie să aibă vechime/experienţă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de minimum 5 ani;

- funcţii publice de grad profesional superior - pentru a cărui ocupare candidaţii trebuie să aibă vechime/experienţă în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de minimum 9 ani.

 

Profilul funţionarului public

Pentru ocuparea unei funcţii publice, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- are cetățenia română și domiciliul în România;

- cunoaște limba română, scris și vorbit;

- are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

- îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;

- îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

- nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

- nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege. (art. 54 din legea nr. 188/1999)

 

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;

- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de

poliţie politică.

 

Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

- copia actului de identitate,

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;

- cazierul administrativ.

 

Pentru concursul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se

certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în

copii legalizate.

 

Drepturile funcţionarilor publici:

- Dreptul la opinie;

- Dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care îl vizează în mod direct;

- Dreptul de asociere sindicală;

- Dreptul de a înfiinţa organizaţii sindicale, de a adera la ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora;

- Dreptul de a se asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având ca scop protejarea intereselor profesionale;,

- Dreptul de a fi aleşi sau numiţi într-o funcţie de demnitate publică;

- Dreptul la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii;

- Dreptul la condiţii normale de muncă şi igienă, de natura să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică;

- Dreptul la asistenţă medicală, proteze şi medicamente, în condiţiile legii;

- Dreptul la pensii, precum şi la celelalte drepturi de asigurări sociale de stat;

- Dreptul la, în caz de deces al funcţionarului public, echivalentul salariului de bază din ultima lună de activitate pe o perioadă de 3 luni pentru membrii familiei acestuia care au dreptul la pensie de urmaş;  

- Dreptul de protecţie din partea autorităţilor legale (poliţie, jandarmerie etc.) pe durata exercitării atribuţiilor;

- Dreptul la despăgubire în situaţia în care a suferit, din culpa autorităţii sau instituţiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

- Dreptul la salariu.

 

Salariul funcţionarilor publici este compus, potrivit art. 31 din Legea 188/1999 din:

a) salariul de bază;

b) sporul pentru vechime în muncă;

c) suplimentul postului;

d) suplimentul corespunzător treptei de salarizare.

 

Programul normal de lucru al funcţionarilor publici este 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână. Funţionarii publici, pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori nelucrătoare au dreptul la recuperare (zile libere) sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de bază.

 

Obligaţiile funcţionarilor publici sunt:

- să îşi îndeplinească cu profesionalism, impartialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;

- funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;

- de a respecta normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

- să nu ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţioneaza pe lângă partidele politice;

- înalţilor funcţionari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizaţii carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice;

- în exercitarea atribuţiilor ce le revin, au obligaţia să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice;

- răspund de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi de îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt delegate;

- să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici;

- să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

- să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje;

- să prezinte, la numirea într-o funcţie publică, precum şi la încetarea raportului de serviciu, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice declaraţia de avere;

- rezolvarea, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrărilor repartizate;
- să NU primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor sau să discute direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum şi să NU intervină pentru soluţionarea acestor cereri.

- să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor.

 

Recrutarea funcţionarilor publici se poate face prin promovarea concursului sau examenului organizat în vederea ocupării funcţiilor publice vacante.

Concursul are la bază principiile competiţiei deschise, transparenţei, meritelor profesionale şi competenţei, precum şi cel al egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale.

 

Potrivit legii nr. 188/1999, condiţiile minime de vechime/experienţă în specialitatea studiilor pentru participarea la concursul de recrutare sunt:

Funcţii publice de execuţie:

a) un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa a III-a;

b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal;

c) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior.
Funcţii publice de conducere:

a) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de: şef birou, şef serviciu şi secretar al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice asimilate acestora;

b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a).

Pe lângă condiţiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute mai sus, candidaţii la funcţiile publice de conducere trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.  

EUjobs   Internships    Lucreaza in Romania     Lucreaza in strainatate     Lucreaza la stat

SiteUptime Web Site Monitoring Service